Ajudes MOVES III - Carregadors de vehícle elèctric

FINALITZACIÓ EL 31/07/2024

L'objectiu d'aquest programa és la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del marc del Programa MOVES III, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la conseqüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques i les comunitats de propietaris, en aquest cas l'ajuda serà de:

  • Fins al 80% de la inversió per a localitats de menys de 5000 habitants
  • Fins al 70% per a la resta de localitats.

També podran acollir-se les empreses, en aquest cas l'ajuda oscil·larà entre un 20 i un 50% en funció de la mida de l'empresa i de la potència del punt de recàrrega.


Font: moves.ivace.es/es/moves-iii-recarga


Comunitats d'Energia (IVACE)


L'objectiu d'aquest programa es impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.

Fins al 28 de juny de 2024, mínim 5 CUPS i 5 kWp de potència, només per a:

Comunitat d'energia, els ajuntaments, asociacions veïnals, cooperatives elèctriques, cooperatives agraries, comunitats de regants, comunitats de bens, así com les comunitats de propietaries.


Font: https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/ajudes-estalvi-i-eficiencia-energetica-energies-renovables-i-autoconsum-sol-licitud-oberta/56450-comunitats-d-energies-renovables-2024-instal-lacions-autoconsum-d-energia-electrica


Bonificacions fiscals

Declaració de la renda (tram autonòmic)

Per poder accedir a aquesta ajuda, és requisit de la mateixa ser propietari de la vivenda on es realitza la instal·lació.

En cas de primera vivenda, deducció del 40% del cost subvencionable (1700€/kwp instal·lat) a la declaració de la renta.

En cas de segones residencies la deducció serà del 20%.

A aquesta deducció se li aplicarà el percentatge de propietat de la vivenda. En cas de no poder deduir-se la totalitat de la deducció, aquesta podrà aplicar-se als següents 4 anys.

A partir del 2023, les instal·lacions no necessiten el certificat que anteriorment generava el IVACE. S’ha de presentar a la declaració de la Renta, tu mateix o en el teu assessor. Cal que guardes factura i justificants de pagament. En cas que hi haja alguna modificació respecte a la presentació de documents i ens encarregarem de la tramitació ho faríem saber.

 

Font:

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/deduccions-fiscals-en-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables/6817-deduccions-fiscals-en-l-irpf-per-a-l-autoconsum-i-energies-renovables


Bonificació municipal de l'IBI

El primer nivell d’ajudes per a promocionar i accelerar la implantació d’energies renovables als municipis la trobem a les ordenances municipals dels nostres pobles i ciutats. En funció de cada municipi trobem diversitat de % de deducció sobre l’IBI. ES IMPORTANT DESTACAR QUE NO TOTS EL MUNICIPS TENEN AQUESTA BONIFICACIÓ, CAL QUE PREGUNTEU EN EL VOSTRE AJUNTAMENT SI EXISTEIX O NO.

Aquestes ajudes han de ser tramitades per la persona propietària de la vivenda, per la qual cosa, des de Xicoteta energia no podem tramitar aquesta bonificació com a representant, serà el propi usuari de la instal·lació qui ho duga a terme. En qualsevol cas, Xicoteta energía vos oferim tota la documentació necessària per fer el tràmit.

Ajuntament de València

En qualsevol moment anterior al termini del periode de duració de la bonifiació. La bonificació s'aplicarà a partir de l'any següent al de la finalització de la instal·lació, i la seua durada, en funció del valor cadastral de l'immoble vigent en l'any de finalització de les obres, serà la següent: 

  • Fins a 75.000 € de valor cadastral: 10 anys
  • Des de 75.000,01 € fins 110.000 €: 7 anys
  • Des de 110.000,01 € fins 130.000,00: 4 anys
  • Des de 130.000,01 € fins 150.000,00 €: 3 anys
  • Des de 150.000,01 € fins 180.000,00 €: 2 anys
  • Des de 180.000,01 € fins 250.000,00 €: 1 any
  • Des de 250.000,01: 0 anysNext Generation - Incentius 4


FINALITZACIÓ EL 31/12/2023.

Ajudes directes de 600 €/kWp instal·lat. Taula resum:

·         Kit monofàsic 2kW: 1200€

·         Kit monofàsic 3kW: 1800€

·         Kit monofàsic 4kW: 2400€

·         kit monofàsic 5kW: 3000€

A més, si s'instal·la acumulació (bateries), 490€/kWh. Els mòduls Huawei son de 5, 10 y 15 kWh. Per tant, l'ajuda mínima seria de 2.450€.

Aquestes ajudes directes constaran com a ingrès a la declaració de la renta, per tant estan subjectes a retencions.


Font:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf